قانون مسئولیت مدنی Civil liability law

قانون مسئولیت مدنی Civil liability law :

ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 12 : کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

قانون مسئولیت مدنی Civil liability law خرید سفارش آنلاین تمدید قیمت نرخ محاسبه حق بیمه مشاوره صدور

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان, خرید اینترنتی بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان, سفارش آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان, قیمت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان, تعریف بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان, بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان چیست, بیمه مسئولیت مدنی, کلوزهای بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت بیمه ایران سفارش آنلاین خرید اینترنتی تمدید شرکت حمایتگر کد : 9968